Általános Szerződési Feltételek


Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) Benkó János e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) szerződéses jogviszonyban álló partnerei (továbbiakban Partner) és a Szolgáltató által a https://futespiac.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal, webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó, vevő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A webáruházon keresztül a felhasználó (vevő) által leadott elektronikus rendelésleadással a jelen szerződésben írt feltételekkel szerződéses jogviszony jön létre a vevő és a Partner között.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://futespiac.hu weboldalon keresztül történik. A weboldalon keresztül elérhető termékek és szolgáltatások igénybevételének feltételeit az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

A szerződés nyelve: magyar

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://futespiac.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSzF folyamatosan elérhető, letölthető és kinyomtatható a következő weboldalról: https://futespiac.hu/aszf

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató: BENKÓ JÁNOS egyéni vállalkozó
Adószáma: 59121417-1-41
Nyilvántartási száma: 40828303
Székhelye: 1134 Budapest 13.ker Gidófalvy Lajos utca 33. 8. em. 6. ajtó
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@futespiac.hu
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala - Okmányirodai Osztály
Telefonszáma:06(20)591 0491
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-88409/2015.

Szolgáltató a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala - Okmányirodai Osztály bejegyzése alapján a 40828303 nyilvántartási szám alatt kereskedelmi ügynöki tevékenységet végez.

A https://futespiac.hu weboldalon Szolgáltató az oldalra látogató Vásárlók számára a szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló Partnerek ajánlatait közvetíti. A Weboldalon kezdeményezett megrendelések teljesítését a Partnerek végzik jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően.

A tárhely-szolgáltató neve, címe:

Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely cím: 2225 Üllő, Gyár utca 8. Tel: +36(1)348-5000, +36(21)380-1640 (munkanapokon 9-17h-ig) Fax:+36(1)348-5009, +36(21)380-1639 E-mail: info@viacomkft.hu

A Partnerek adatai:

Atlantic fűtőtestek, Devi fűtőkábelek:

Eurovill Profi Kft. Székhely: 1181 Budapest, Wlassics Gy. u. 36. Adószám: 10789788-2-43 CJSZ: 01-09-907121 E-mail: titkarsag@eurovill.com

ADAX, Glamox, Climastar, Clea fűtőpanelek:

Nágel NordArt Bt. Székhely: 1012 Budapest Logodi u 34/A. Adószám: 23619317-2-41 CJSZ: 01-06-787352 E-mail: ugyfelkozpont@nordart.hu

Thermor, Bonjour radiátorok:

Elektrofűtés Kft. Székhely: 8777 Hosszúvölgy, Kossuth u.5. Adószám: 25289882-2-20 CJSZ: 20-09-074681 E-mail: info@futes-elektromos.hu

ADAX, HELIOSA, SilverLine, MENSA heating, Master hőlégfúvó

Nordinova Energy Kft. Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 403. Adószám: 25462757-2-41 CJSZ: 01-09-276606 E-mail: szasz.janos@nordinova.hu

G-OLD Infrapanelek

Mormota-Lux Kft. Székhely: 2890 Tata, Almási utca 1. Adószám: 13932916-2-11 CJSZ: 11-09-012394 E-mail: infrapanel@t-online.hu

Villanykazan.com elektromos kazánok

Gordiusz Megoldjuk Kft. Székhely: 1134 Budapest, Szabolcs utca 30. A. ép. 1. em. 48. Adószám: 24755931-2-41 CJSZ: 01-09-180650 E-mail: info@villanykazan.com

Centrometal, Termostoj, Magnum, U-heat termékek

Biokopri Kft. Székhely: 6500 Baja, Mártonszállási út 10. Adószám: 14727667-2-03 CJSZ: 03-09-117957 E-mail: info@e-futesbolt.hu

Olsberg fűtőpanelek

Muzsiketi Kft. Székhely: 8831 Nagykanizsa, Pityer utca 22. Adószám: 14961850-2-20 CJSZ: 20-09-070029 E-mail: info@elektromos-futopanelek.hu

2. FOGALMAK

2.1. Partner: A Partner egy gyűjtőfogalom, az a jogi vagy természetes személy (vállalkozó), aki Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll. A Partner megbízásából Szolgáltató a https://futespiac.hu weboldalon teszi közzé ajánlatait.

2.2. Egyedi Szerződés: a Szolgáltató és a Partner (vállalkozó) között létrejött egyedi megállapodás, amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezését.

2.3. Hirdetés: üzleti célú megjelenés, mely a jogszabályok alapján reklámnak minősül.

2.4. Közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, aki jelen esetben Benkó János e.v.

2.5. Közvetített szolgáltatás: a weboldalon keresztül a Partner megbízásából elhelyezett termékek vagy szolgáltatások megvásárlásához, igénybe vételéhez szükséges tartalom és hozzáférés biztosítása a Felhasználó számára.

3. A WEBOLDAL CÉLJA

A weboldal célja, hogy felületet biztosítson a Partnerek (vállalkozók) számára ahhoz, hogy az általuk eladásra kínált termékeket Szolgáltató a Felhasználók felé közvetítse.

4. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

4.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

4.2. A jelen Szabályzat 2017. június 12. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

4.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

4.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

4.5. A megrendeléssel létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5. FELELŐSSÉG

5.1. A Honlapon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget - Azok a Partner megbízásából kerülnek elhelyezésre. A Honlapon elhelyezett ajánlatok, hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért általában a Partner(ek) tartoznak felelősséggel.

5.2. Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató kizárja felelősségét:

• mindazon károk tekintetében, amelyek a https://futespiac.hu oldalon a Partner megbízásából elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. E rendelkezés a weboldalon elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is vonatkozik,

• a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ – törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – tekintetében,

• a weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

• a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;

• egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior)

• a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

5.3. A weboldal működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekertv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online felületen tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a weboldalon elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

5.4. A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében és fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó vagy Partner által elkövetett jogsértés esetén az illetékes hatóságnál bejelentést tegyen. A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

5.5. A Szolgáltató nem avatkozik bele a weboldal használói (Felhasználó és Partner) között felmerült jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a weboldal Felhasználói és Partneri mentesítik Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. (a Szolgáltató nem köteles beleavatkozni a Felhasználó és a Partner között felmerült jogvitába, azonban a panasz a Szolgáltatóhoz is érkezhet).

5.6. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés bizonyos esetekben a Szolgáltatótól függetlenül, a Felhasználók és Partnerek külön megállapodásának megfelelően zajlik le. Szolgáltató azonban, együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a Felhasználók és Partnerek közötti tranzakciók teljesítésének előmozdítására.

5.7. Jelen felelősségi szabályok mind a Partnereivel, mind pedig Felhasználóval szemben hatályosak.

5.8. Szolgáltató a Szolgáltatás 95%-os rendelkezésre állást garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató megfelelő időben (karbantartást megelőző 5 munkanap) előre értesítette Felhasználót és Partnert a weboldalon.

5.9. A Szolgáltató jogosult az Egyedi Szerződés megkötését megtagadni, ha a Partnernek díjtartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, vagy a korábbi szerződés megszüntetésére a Partner súlyos szerződésszegése miatt került sor.

5.10. A Partner megbízásából a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni továbbá az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt ezért a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

6. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

A megrendelés leadásával a Felhasználónak fizetési kötelezettsége keletkezik a Partnerrel szemben.

6.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

6.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

6.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

6.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

7. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

7.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

7.2. A webshopban Szolgáltató és Partner részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

7.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató és Partner teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

7.4. Amennyiben a Szolgáltató és Partner minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Partner nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

7.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

8. RENDELÉS MENETE

8.1. A weboldalon történő termék megrendelésének visszaigazolásával szerződés jön létre a Felhasználó és a Partner között. (Szolgáltató csupán közvetítő tevékenységet lát el a szerződés létrejötte érdekében).

8.2. Felhasználó a Partnerek által felkínált terméket a Honlapon keresztül közvetlenül meg tudja vásárolni.

8.3. Felhasználó az adatai megadása nélkül is megkezdheti a vásárlást, regisztráció nem szükséges.

8.4. Felhasználó a Partnerek által felkínált, megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

8.5. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

8.6. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

8.7. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

8.7.1. Fizetési módok: Felhasználó a megrendelésének ellenértékét a következő módokon tudja kiegyenlíteni:

Készpénzben, vagy bankkártyával a termék Partner üzlethelyiségében vagy egyéb Partner által megjelölt helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Partner üzlethelyiségében vagy a Partner által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben, vagy bankkártyával. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található proforma számla vagy díjbekérő szerinti bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Partner bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

8.7.2. Szállítási infók: A megrendelt termékeket Partner futárral szállíttatja házhoz. A szállítási díj a weboldalon található, általában 0-19 900 Ft bruttó vásárlási összegig 1 990 Ft, bruttó 20 000 felett a partner által ingyenesen biztosított vagy a szolgáltató átvállalja a szállítás költségeit.

Abban az esetben, ha a Felhasználó több Partnertől vásárol termékeket és kéri a Partner által biztosított futárszolgálat általi kiszállítást, akkor a szállítási költségek a Partner által biztosított feltételek és az általa meghatározott szállítási költség szerint alakulnak. Ebben az esetben a termékek mennyiségétől és a Partnerek számától függ a szállítás költsége. Minden egyes Partner részére meg kell fizetnie a szállítás költségét. A visszaigazoló e-mail minden esetben tartalmazza a pontos szállítási költségeket.

Ha olyan megrendelés érkezik, ahol több termék szerepel és az egyes termékeket külön Partnerek teljesítik, akkor több csomagban (akár több futár által) kapja meg a rendelését Felhasználó. Természetesen erről is pontos tájékoztatást kap telefonon vagy a rendelés megfelelő pontján e-mailben.

A Partner több termék megrendelését, bizonyos esetekben, csak több csomagra szétbontva tudja teljesíteni, ez az felhasználó részére nem jár semmilyen többletköltséggel.

8.8. A szavatossági, jótállási, elállási igényt Felhasználó a Partnerrel szemben tudja érvényesíteni, Szolgáltató semmilyen szavatossági és jótállási időt, kötelezettséget, elállási jogot nem vállal és nem biztosít, továbbá Felhasználó az elállási/felmondási jogának gyakorlását közvetlenül a Partnerrel szemben gyakorolhatja, illetve a termék visszaküldésére vonatozó panaszával, illetve a hatályos magyar jogszabályokból eredő jogaink érvényesítése céljából - mely őt a távollevők között kötött szerződéssel összefüggésben megillet – közvetlenül a Partnerhez fordulhat. Szolgáltató lehetőséget biztosít azonban arra, hogy a Felhasználó panaszát közvetlenül a Szolgáltatóhoz intézze, aki haladéktalanul gondoskodik annak Partnerhez való eljuttatásáról. Partner ilyen esetben is köteles a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül kivizsgálni és orvosolni.

8.9. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy a Vevő elálljon a szerződéstől.

8.10. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató vagy Partner nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

8.11. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

8.12. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

8.13. Szolgáltató a rendelés leadását követően automata visszajelzést küld. A rendelés státusza ekkor "Visszaigazolásra vár" állapotba kerül, azaz az automatikus e-mail még nem számít hivatalos visszaigazolásnak. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mailt adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

8.14. A csomagok összekészítése után Szolgáltató e-mail-ben visszaigazolást kap Partnertől. Ezt követően Szolgáltató visszaigazolást küld a Felhasználónak. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

8.15. Partner vagy Szolgáltató közvetlenül felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, ha a rendelés teljesítésével valami probléma adódik (pl. elfogyott a megrendelt termék).

9. A KUPONRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Webáruházunk a vásárlások ösztönzésére online kuponokat használ. A kupon olyan elektronikusan megjelenő utalvány, amely biztosíthat valamilyen százalékos, vagy fix összegről szóló vételár kedvezményt, ajándékot, termékmintát. A webáruházban használt kuponok vásárláshoz kötöttek, azaz a vásárláskor, a vásárlási folyamat megfelelő részén lehet valamely termékre vagy szolgáltatásra beváltani.

9.1. A kupont a vásárlási folyamat "kosár" részénél lehet érvényesíteni, amennyiben a felhasználó a "Kupon beváltáshoz kattintson ide!" feliratú részre kattint. Ezen a ponton megadható a kupon kódja.

9.2. A "kupon beváltása" gombra kattintva a rendszer ellenőrzi a kupont és egy rövid üzenetben értesíti a felhasználót a sikeres vagy sikertelen beváltásról. Sikeres beváltás esetén a kedvezményes összeg a teljes rendelési összegből levonásra kerül, ami a rendelés összegzésénél olvasható.

9.3. Az online kupon nem váltható át pénzre, nem adható vissza belőle pénz, vagyis, ha a vásárlás értéke nem éri el a kupon mértékét, akkor az egész kupon elhasználásra kerül.

9.4. A webáruházban használt kuponok nem kapcsolódnak személyes adatokhoz, így azok a személyes fiókban sem kerülnek feltüntetésre, érvényességük csak a beváltáskor ellenőrizhető. A kupon érvényességéről elérhetőségeinken (e-mail, telefon) ügyfélszolgálati időben tájékoztatást adunk.

9.5. A lejárt online kupon nem használható fel. Ha a kupon a beváltáskor hibaüzenetet ad, akkor az nem váltható be és nem használható fel.

9.6. Mivel a kuponok nem személyre szólnak, így azok átruházhatók 3. személyre, de csak a kupon leírásában található módon és alkalommal használhatók fel.

9.7. A kuponok más kedvezménnyel nem vonhatók össze. Egyszerre csak egy darab, egyféle kedvezményre jogosító kupon váltható be.

9.8. Az online kupon többszörözése, utánképzése, átdolgozása, hamisítása tilos. Webáruházunk kizárja a felelősségét a kupon elfogadásával kapcsolatban amennyiben a kupon jogosulatlanul kerül felhasználásra.

9.9. Webáruházunk fenntartja a jogot a kedvezményre jogosító kupon felhasználási feltételeinek módosítására.

9.10. Webáruházunk az elérhető kuponokról hírlevélben, illetve a facebook oldalon tájékoztatja a vásárlókat. A kupon megszerzésének NEM feltétele a Hirlevélre való feliratkozás, de a hírlevélre feliratkozott felhasználókat folyamatosan tájékoztatjuk az elérhető kuponokról. Az elérhető kuponokról telefonon vagy e-mailben is tájékoztatást adunk.

10. A PARTNER ÁLTAL A HONLAPON ELHELYEZETT/ILYEN CÉLBÓL ÁTADOTT TARTALMAK EGYÉB KÖVETELMÉNYEI

10.1. A honlapon elhelyezett hirdetésben nem szerepelhet olyan tartalom, amely jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül, szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes, indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a adatok védelméhez való jogokat sért, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, termékről/szolgáltatásról a valóságnak nyilvánvalóan nem megfelelő adatokat tartalmaz, olyan árukat reklámoz, melynek előállítása vagy forgalomba hozása, illetve, fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és a közbiztonságra különösen veszélyes

10.2. Partner tudomásul veszi, hogy a weboldalon általa elhelyezett/vagy ilyen célból a Szolgáltatónak átadott adatok, információk tartalmáért felelősséggel tartozik, valamint a jogszabályba ütköző tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

10.3. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, azonban jogszabálysértés esetén jogában áll, hogy az ÁSZF-ne ütköző hirdetéseket a Partner előzetes értesítése nélkül törölje, illetve jogosult arra, hogy előzetes értesítés nélkül Partnerrel szemben szolgáltatásait szüneteltesse vagy megszüntesse.

11. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

11.1. A megrendeléseket a Partner dolgozza fel a megrendelést leadását követően, de legkésőbb 2 munkanapon belül.

11.2. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Partner ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja Szolgáltatónak, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

11.3. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5-30 munkanapon belül a Partner visszajelzése szerint.

11.4. Ha Partner a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

11.5. Partner nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Partner fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

12. A SZOLGÁLTATÓ, MINT KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE

12.1. A közvetítő Szolgáltató felelősségére a 2001. CVIII. tv. 7-12. §-a az irányadó. A jogszabály itt érhető el:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV

13. ELÁLLÁS JOGA

13.1. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy az elállási jogot a Partner elérhetőségein gyakorolhatják.

13.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

13.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

13.4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

13.5. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

13.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Partner azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

13.7. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

13.8. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

13.9. Partner a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

13.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

13.11. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató vagy Partner részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Partner címen leadni.

13.12. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

13.13. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

13.14. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

13.15. A Partner nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Partner által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

13.16. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

13.17. A visszatérítést Partner mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

13.18. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató vagy a Partner elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Partner. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó, Partner részére.

13.19. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!

13.20. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

13.21. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

13.22. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

13.23. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

13.24. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

13.25. Elállási jog gyakorlásának a menete:

13.25.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató vagy Partner elérhetőségein jelezni.

13.25.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

13.25.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Partner címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

13.25.4. A Partner azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Partner által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

13.25.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

14. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Felhasználó a termék hibás teljesítése esetén az adott Partnerrel szemben szavatossági és jótállási igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Kellékszavatosság

14.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Partner hibás teljesítése esetén a Partner szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

14.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Partner számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Partner költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Partner adott okot.

14.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

14.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Partnerrel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

14.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Partner nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

14.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

14.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

14.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

14.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

14.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

14.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

14.12. Milyen esetben élhet fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Partner jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

14.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

14.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Partner jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

14.15. Partner nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

14.16. Partner nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

14.17. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Partner köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

15. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

15.1. Fogyasztó és Partner közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

15.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

15.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Partnert terhelik (Ptk. 6:166. §).

15.4. A Partner a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

15.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

15.6. Ha a Partner a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

15.7. A Partner a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

15.8. A Partnernek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

16. VEGYES RENDELKEZÉSEK

16.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

16.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

16.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

16.4. Szolgáltató és Partner, továbbá Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

17. PANASZKEZELÉS RENDJE

17.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mailen, vagy levél útján is közölheti.

17.2. Szolgáltató és Partner a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, Partner a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Partner a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

17.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi Partner, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

17.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

17.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

17.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetősége:

Budapest illetékessége esetén:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;


Egyéb esetben:


Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Tel: (76) 501-525, (76) 501-500 Név: Mátyus Mariann E-mail: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Tel: (72) 507-154 Név: Dr. Bodnár József E-mail: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Tel: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Név: Dr. Bagdi László E-mail: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Tel: (46) 501-091, 501-870 Név: Dr. Tulipán Péter E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Tel: (1) 488-2131 Név: Dr. Baranovszky György E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Tel: (62) 554-250/118 mellék Név: Dékány László, Jerney Zoltán E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Tel: (22) 510-310 Név: Kirst László E-mail: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Tel: (96) 520-202; 520-217 Név: Horváth László E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Tel: (52) 500-749 Név: Dr. Hajnal Zsolt E-mail: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Tel: (36) 416-660/105 mellék Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Tel: (56) 510-610 Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Tel: (34) 513-010 Név: Dr. Rozsnyói György E-mail: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Név: Dr. Pongó Erik E-mail: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Tel: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Tel: (82) 501-000 Név: Dr. Novák Ferenc E-mail: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Tel: (42) 311-544, (42) 420-180 Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Tel: (74) 411-661 Név: Mátyás Tibor E-mail: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Tel: (94) 312-356 Név: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Tel: (88) 429-008 Név: Dr. Óvári László E-mail: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Tel: (92) 550-513 Név: dr. Koczka Csaba E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

17.7. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

17.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

17.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós ODR online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

17.10. Partnert a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

18. SZERZŐI JOGOK

18.1. Miután a https://futespiac.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://futespiac.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

18.2. A https://futespiac.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

18.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

18.4. Tilos a https://futespiac.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://futespiac.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

18.5. A https://futespiac.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

18.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

19. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://futespiac.hu/adatvedelem

20. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

• Magyarország Alaptörvénye

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

• A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet A webáruház használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megértette, azokat tudomásul vette és elfogadta.

Budapest, 2017. November 21.


Letöltés

Jelen ÁSZF az alábbi linkre kattintva letölthető:

https://futespiac.hu/docs/aszf.pdf

Elállási jog nyilatkozat:

https://futespiac.hu/docs/elallas.pdf


Lépjen kapcsolatba velünk!

  vagy